Vnitřní oznamovací systém (VOS)

Osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním (příslušná osoba):

Bc. Michaela Hlavsová
e-mail: hlavsova@dckvary.cz

Prostřednictvím VOS lze oznámení učinit písemně (elektronicky i v listinné podobě) a ústně (osobně). Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna přijmout oznámení osobně.

 

Způsoby oznámení:

a)  písemně v listinné podobě na adresu povinného subjektu – Dětské centrum Karlovy Vary, příspěvková organizace, Zítkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary; s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“;

b)  elektronicky na e-mailové adrese: hlavsova@dckvary.cz;

c)  ústně v přiměřené lhůtě u příslušné osoby v kanceláři budovy Dětského centra Karlovy Vary, příspěvkové organizace, nebo dle domluvy jinde, kdy o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.