Postup pro vyřizování stížností

proti postupu poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím
se zdravotními službami v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

V souladu s uvedeným zákonem může stížnost proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami podat:

  1. pacient
  2. zákonný zástupce pacienta
  3. osoba blízká (v případě, kdy pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel)
  4. osoba zmocněná pacientem

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje. Stížnost je možné podat písemně na adresu Dětské centrum Karlovy Vary, příspěvková organizace, Zítkova 1267/4,
360 01 Karlovy Vary, elektronicky na e-mailovou adresu: reditel@dckvary.cz, prostřednictvím datové schránky nebo osobně ředitelce organizace.

Poskytovatel stížnost zaeviduje a je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, navrhne její ústní projednání.

Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, přičemž tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů.

Jedná-li se o stížnost k jejímuž vyřízení je poskytovatel nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu.

O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat osobu, která podala stížnost (dále jen „stěžovatele“).

Poskytovatel vede evidenci o podání stížností a způsobu jejich vyřízení. Stěžovatel má možnost nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

Náležitosti stížnosti

Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a adresu stěžovatele, uvedení jeho vztahu k pacientovi (zákonný zástupce, osoba blízká), dále musí být uveden název a adresa poskytovatele zdravotních služeb, proti němuž směřuje, důvod stížnosti a stručný popis události (komplikace, dobu léčení, srovnání zdravotního stavu před a po události), podpis stěžovatele.

Pokud nebude stížnost obsahovat veškeré potřebné náležitosti, vyzve poskytovatel stěžovatele k jejich doplnění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Stěžovatele zároveň poučí, že pokud nebudou nedostatky odstraněny, stížnost dále nemůže být řešena.

Vyřízení stížnosti

Po projednání všech skutečností souvisejících s danou stížností vydá poskytovatel písemné stanovisko, které doručí stěžovateli.

Opakované stížnosti

Podává-li stěžovatel opakovaně v téže věci stížnost a neobsahuje-li tato opakovaná stížnost nové skutečnosti, nebude již opětovně řešena.

V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti, může stěžovatel podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví,
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň je nutné uvést důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. Stížnost je možné podat písemně na výše uvedenou adresu, elektronicky:
 epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datovou schránkou nebo osobně na odboru zdravotnictví.