Sponzoři

Děkujeme všem, kteří svým přispěním pomáhají zkvalitnit péči o naše děti.

 

Jak sponzorovat

  • Poskytnout sponzorský dar může fyzická i právnická osoba.
  • Finanční sponzorský dar je možné předat fyzicky ředitelce zařízení nebo jejímu zástupci. Následně je sepsána darovací smlouva a přijatá hotovost je uložena na sponzorský účet
    č. 78-2173480267/0100, vedený u Komerční banky, a.s. v Karlových Varech.
  • Finanční sponzorský dar je možné zaslat převodem rovněž na sponzorský účet č. 78-2173480267/0100, vedený u Komerční banky, a.s. v Karlových Varech.
  • Darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž může být přesně stanoven účel, na který mají být finanční prostředky použity.
  • Sponzorské dary jsou využity výhradně pro potřeby dětí umístěných v našem zařízení (nákup pomůcek, oblečení, přístrojů, hraček, nábytku atd.)